subject
Physics, 24.07.2021 18:30 mirianplacencia27

2 thấu kính hội tụ có l1 và l2 cùng trục chính có tiêu cự là f1=30cm, f2=20cm. Quang tâm o1 và o2 của 2 thấu kính đó cách nhau 40cm.Điểm sáng A nằm trong khoảng giữa 2 thấu kính l1 và l2 cho ảnh A1 và A, cho A dao động điều hòa theo phương vuông góc với trục chính và có vị trí cân bằng nằm trên trục chính. Khi đó ảnh A1 và A2 cũng dao động theo phương vuông góc với trục chính và có đồ thị độ x(trục ox theo phương vuông góc trục chính) theo thời gian như hình vẽ.Diện tích tam giác A1AA2 lớn nhất gần bằng

ansver
Answers: 1

Another question on Physics

question
Physics, 21.06.2019 23:10
A248-g piece of copper is dropped into 390 ml of water at 22.6 °c. the final temperature of the water was measured as 39.9 °c. calculate the initial temperature of the piece of copper. assume that all heat transfer occurs between the copper and the water. remember, the density of water is 1.0 g/m
Answers: 1
question
Physics, 22.06.2019 04:20
The free body diagram shows a box being pulled to the left up a 25-degree incline. the magnitude of the normal force is
Answers: 1
question
Physics, 22.06.2019 08:00
Gather reliable information to brent make his decision. to gather this information, use newspapers, call insurance companies or look at their web sites, and review consumer magazines and web sites. also, look at the manufacturer web site or for information about gas mileage. list the sources you use and take notes.
Answers: 1
question
Physics, 22.06.2019 13:30
Consider an electron (electron 1) accelerated from rest through a potential difference of 500,000 v. electron 2 is accelerated from rest through a potential difference of 1,000,000 v. a proton is accelerated from rest through a potential difference of 100 v. rank the order from largest to smallest debroglie wavelength. (recall that acceleration of a charged particle through a potential difference increases its kinetic energy, ∆ke = q∆v and the magnitude of an electron charge and a proton charge are the same) note λ(e1) refers to the wavelength of electron 1
Answers: 1
You know the right answer?
2 thấu kính hội tụ có l1 và l2 cùng trục chính có tiêu cự là f1=30cm, f2=20cm. Quang tâm o1 và o2 củ...
Questions
Questions on the website: 13942364